สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 5 ...หางาน จ้างต่างด้าว เปลี่ยนนายจ้าง ฯลฯ ติดต่อ สนง.จัดหางานจังหวัดฯ โทร.034-836223-5..ร้องเรียนสวัสดิการด้านแรงงาน ค่าจ้าง ฯลฯ ติดต่อ สน.สวัสดิการฯ จังหวัด โทร.034-413729-30 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

ยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

งานบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ