โครงสร้างบุคคลากร

 

 
 
 

 

 

 

  

นายนิรัตน์  ฐากูรบุตร  

 แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

 

   

นางสาวลภัสนันท์ ลัดดาพรสวัสดิ์  

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

 

 นายศักดา  จันดี 

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

นายณัฐพงษ์  รัติโชติ 

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

 

นางสาวโชติกา คำเสริมสอน  

นักวิชารารแรงงานปฏิบัติการ  

นางสาวศิริวรรณ  ใจแก้ว

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

  

นางสุนิสา  เชาว์เจริญ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

นางสาวจุฑามาศ  แก้วประดับ

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

 

  

 นายณัฐวัฒิ  พุกนวล  

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม  

 กระทรวงแรงงาน 

 

       

 

 

    นายเชาวลิต กงม้า 

   พนักงานขับรถยนต์