แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ ที่มีต่อบทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน