โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 ลงมา ในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561