ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม