การนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ในจังหวัดสมุทรสาคร

         สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562  - 30 มีนาคม 2563 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน

             ทั้งนี้ขอความร่วมมือนายจ้างเร่งดำเนินการพาแรงงานต่างด้าวเข้าดำเนินการ
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร 
ก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุ

 

 สอบถามเพิ่มเติม โทร 034 836 223-5