หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่

         วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายพิริยะ  ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่สู่สถานประกอบการ ณ สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาครและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่องาน “สมุทรสาคร Safety Healthy and Happy @นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร” เพื่อบูรณาการกิจกรรมการให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการแก่ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน กิจกรรมประกอบด้วย 1) กิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจำนวน 206 คน 2) กิิจกรรม ประชุมผู้บริหารสถานประกอบการกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ที่กำหนดขึ้นใหม่ รวมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ของผู้ประกอบการโดยมีผู้บริหารสถานประกอบการและส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมจำนวน 66 คน 3) กิจกรรมออกบู๊ทประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ บริการเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี ฯลฯ