บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย

1) บทความ เรื่อง ขอดูคะแนนโหวตให้ออก

2) บทความ เรื่อง อาหารกลางวันของหนู

3) บทความ เรื่อง งานใหญ่ คุมให้ดีนะ

4) บทความ เรื่อง อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ 

5) บทความ เรื่อง ลูกผมเรียนเก่ง