บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย

1) บทความ เรื่อง เรื่องหมูๆ

2) บทความ เรื่อง ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย

3) บทความ เรื่อง น้ำตาล เดอะซีรีส์

4) บทความ เรื่อง เข้าใจผิด

5) บทความ เรื่อง ไม่เกี่ยวข้องแต่น้องอยากรู้