บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย

1) บทความ เรื่อง แค่อยากรู้

2) บทความ เรื่อง ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย

3) บทความ เรื่อง รองเท้าเป็นเหตุ

4) บทความ เรื่อง ใครแรงกว่ากัน

5) บทความ เรื่อง ไม่เห็นด้วย ขอดูหน่อย