สิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เคยทำงานในต่างประเทศ

  

       

                  ประเทศซาอุดีอาระเบีย

 

                       - การยื่นคำร้องขอรับเงินประกันสังคมซาอุดีอาระเบีย(โกซี่)

 

                  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

 

                      - แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอรับประโยชน์เงินทดแทนเงินบำนาญแห่งชาติ(เงินสะสมเลี้ยงชีพ)

 

                      - ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

 

 

                  ประเทศใต้หวัน

  

                      - การยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีใต้หวัน