บริการด้านแรงงาน

เว็บไซต์หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม

 

ภารกิจ/บริการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร

 

1.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

 • - แนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ และรับงานไปทำที่บ้าน
 • - รับรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ออกจากงาน
 • - พิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย
 • - รับแจ้งการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
 • - ต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)
 • - รับแจ้งเบาะแสการลักลอบทำงานของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
 • - รับแจ้งการเดินทางกลับประเทศของแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ
 • - รับลงทะเบียนผู้สมัครงานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศรับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน

สถานที่ติดต่อ : 32-33 ซอยเอกชัย 13 ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  โทร. 034- 810759-5 โทรสาร : 034-810761 

 

2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

 • - คุ้มครองลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดในเรื่องค่าจ้าง สวัสดิการ ความปลอดภัย และความเป็นธรรมในการทำงาน
 • - ตรวจดูแลและกำกับให้นายจ้าง/เจ้าของผู้ประกอบการ จ่ายค่าจ้างจัดสวัสดิการและดูแลความปลอดภัยในโรงงาน
 • - ส่งเสริมให้ลูกจ้าง นายจ้างมีองค์กรตัวแทน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  มีความรู้ ประสบการณ์การเจรจาต่อรองสภาพการจ้าง ผลประโยชน์ให้เหมาะสมกับสถานภาพประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศ
 • - ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ลูกจ้างผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากสถานประกอบการประสบปัญหาการปิดหรือเลิกกิจการ

สถานที่ติดต่อ :  ถ.ราษฎร์บรรจบ  ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  โทร./โทรสาร : 034- 413729-30   

 

3. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

 • - จ่ายประโยชน์ทดแทนแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง รวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงานตามกฎหมายประกันสังคม
 • - จ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหายอันเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ตามกฎหมายเงินทดแทน
 • - จัดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • - ตรวจสอบและดำเนินการประกันสังคมให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • - ดำเนินการจัดส่งลูกจ้างที่พิการ และทุพพลภาพ เข้ารับการฟื้นฟู ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดระยอง
 • - เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน นายจ้าง และประชาชนทั่วไป
 • - ประสานงานและติดตามการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ประกันตน

สถานที่ติดต่อ : 1092/91-93 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 034-426100, 034-426041 โทรสาร : 034-411044

 

4. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

 • - ส่งเสริม ประสาน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั่วประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ด้วยการสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • - บริการฝึกอาชีพระยะสั้น
  • (1) หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน (ระยะ 2-6 เดือน แล้วแต่ละสาขาช่าง    ฝึกในเวลาราชการ) หอพักฟรี มีเงินอุดหนุนพร้อมชุดฝึก
  • (2) หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน (ระยะ 12-70 ชั่วโมง รับฝึกทั้งในและนอกเวลาราชการ)

    - ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน

    - ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม

    - ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

    - ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

    - ช่างควบคุมมอเตอร์  

    - การประกอบอาหารไทย

    - ช่างพันมอเตอร์

    - ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์  

    - ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

    - การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ

    - ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

    - พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

    - ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

    - การติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายท้องถิ่น(LAN)

    - ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

    - การนวดแผนไทย

    - ช่างเชื่อมไฟฟ้า

    - ช่างไม้เครื่องเรือน

    - ช่างปูกระเบื้อง

     

สถานที่ติดต่อ : 59/4 ซอยวัดพันธุวงษ์ ถ.เศรษฐกิจ1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร    โทร./โทรสาร : 034- 879318-20