วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดสมุทรสาคร

 

วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดสมุทรสาคร


 

พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจให้มั่งคั่ง สร้างสังคมให้เป็นสุข