มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

:  COP of  MOL's Samutsakhon

 

 

 

 

 

1. การจดทะเบียนและการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร  

    - บันทึกCOP

    - eBook

 

 

 2. การจัดหางานที่เหมาะสมและการแนะแนวอาชีพแก่ผู้ประกันตน กรณีว่างงาน

     - บันทึกCOP

     - eBook