ผลการดำเนินงาน/โครงการ

 
    

 สรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553