อาสาสมัครแรงงาน

 

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2559

 

เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสาครมีทั้งหมด  จำนวน   168  คน
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  
          1. เมืองสมุทรสาคร จำนวน    79   คน
          2. กระทุ่มแบน                                                จำนวน    39   คน  
          3. บ้านแพ้ว จำนวน    50   คน
           
- แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ          จำนวน       3  คน  
- แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล                

จำนวน     40  คน

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

นางอำพร  ขาวพลับ

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลนาดี

นายธีรพงษ์  คุ่ยเสงี่ยม

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลมหาชัย

นางกฤษณา  แจะจันทร์

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลโกรกกราก

 

นางประทุม  ชาวสมุทร

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลบางหญ้าแพรก

 

นางสมหมาย  เย็นงาม

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลบางโทรัด

 

นางจินดา  ขุนเณร

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลท่าจีน

 

นางภัทราภรณ์  ทองคง

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลนาโคก

นายญาโณ  ไตรหา

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลบางกระเจ้า

 

นางฐานนันท์  ชาวบ้านเกาะ

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลบ้านเกาะ

 

นางกัญญา  วงษ์สวรรค์

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลโคกขาม

 

 

นางเล็ก  นวลละม้าย

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลท่าฉลอม

 

นางวรัญสินี  สิงห์โต

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลบางน้ำจืด

 

นางสาวพวงเพ็ญ  เอี่ยมสำอางค์

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลบ้านบ่อ

 

นางสาววรรณา  มาสมทบ

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลนชัยมงคล

 

นางชลอ  จันทรปลิน

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลท่าทราย

 

นายเขียนชัย  แก้วใส

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลพันท้ายนรสิงห์

 

 

นางสาววิเชียร  จิตรปราณี

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลกาหลง

 

 

นางสาวชนิดา  วิละรัตน์

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลคอกกระบือ

 

นางพรนภา  เพ็งปาน

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลสวนหลวง 

 

 

นายจำลอง  เริ่มเจริญ

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลกระทุ่มแบน

 

นายจรินทร์  ห้องสวัสดิ์

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลคลองมะเดื่อ

 

นางสายพิน  ปุจฉาการ

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลดอไก่ดี

 

นางเพียงพิศ  ตระกรุดแก้ว

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลแคราย

 

นางวรรณพร  หาญจริง

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลท่าไม้ 

  

นายศิริชัย  พุทธศิริ

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลอ้อมน้อย

  

นางสาวอำไพ  น้อยเจริญ

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลท่าเสา

 

นางสาวลออ  ไทยทรงธรรม

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลบางยาง 

 

 

 

นางสาวพรทิพย์  คุ้มถนอม

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลหนองนกไข่

  

นายเสน่ห์  หนุนภักดี

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลหลักสอง

  

นางพิมรัตน์  ภิญญาพัฒน์สุรกุล

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลบ้านแพ้ว

 

นางสาวจิราวรรณ  ส่งสุขเกษตรพร

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลหนองสองห้อง

 

 

นางสาวรัชต์ญาณ์  เกตุแก้ว

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเกษตรพัฒนา

 

 

 

นายประทีป  เรียงแหลม

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเจ็ดริ้ว

 

 

นางสาววรรณา  จันทะพุก

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลส้วนส้ม 

 

นางสาวมาลี  ทองชัย

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลอำแพง

  

นางสาวสมใจ  ทับทิม

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลหลักสาม 

 

 

นายจำลอง  กุ้ยบำรุง

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลยกกระบัตร

  

นางสายพิณ  แสงแก้ว

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลโรงเข้

 

นางแตงอ่อน  ชีเอี่ยม

อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลคลองตัน

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

ดาวน์โหลด ทะเบียนอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสาครปี 2559

 

 

 


 

ไฟล์แนบขนาด
ทะเบียนอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2559.xls76 KB