วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 
วิสัยทัศน์ :
 
แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 


พันธกิจ :
1. กําหนดและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้านแรงงาน 
2. ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
3. บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 
4. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน 
5. ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานพิการ และแรงงานสูงอายุ 
6. พัฒนาระบบค่าจ้างของประเทศ
เป้าประสงค์ :
 
แผนด้านแรงงานทุกระดับสามารถตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงแรงงานและจังหวัด